Gå direkt till textinnehåll

Vårt förbättringsarbete

Vi arbetar systematiskt med att förbättra AISAB för patienter, närstående och andra intressenter.

Ambulanssjukvårdare lägger handen på patientens axel som ligger på båren,
Patientsäkerhetsarbete

AISAB arbetar kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt så att du får en god och trygg vård. För att säkerställa en god vård följer vi upp, utvärderar och förbättrar kvalitet och patientsäkerheten. Uppföljningen av arbetet  redovisar vi i en årlig patientsäkerhetsberättelse. Syftet med berättelsen är att du ska få inblick i hur vi säkerställer en god, säker och personcentrerad vård. Vi beskriver där vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat vi har uppnått. 

Läs patientsäkerhetsberättelsen

Våra ISO-certifieringar

Ett systematiskt förbättringsarbete och ISO-certifieringar är grunden i vårt dagliga arbete. Vi är certifierade enligt nedanstående standarder.

1. Kvalitet - ISO 9001

Vårt kvalitetsarbete utgår från ett processorienterat arbetssätt. Genom att planera, leda, kontrollera följa upp, utvärdera och förbättra processerna kan ledning, chefer och medarbetare bidra till att utveckla behandlingsmetoder, personcentrat omhändertagande och ökad patientsäkerhet.

2. Arbetsmiljö - ISO 45001

Vårt arbetsmiljöarbete kännetecknas av en öppen och hög säkerhetskultur, jämställdhet och mångfald. Ledningen, chefer och medarbetare säkrar arbetet genom att skapa delaktighet och samverkan i tydliga mål och rutiner, uppföljning av risker och avvikelser samt att våra medarbetare erbjuds en kompetensutveckling för att skapa ett hållbart arbetsliv.

3. Miljö - ISO 14001

Vårt miljöarbete utgår från Region Stockholms miljöprogram 2017–2021. Vi arbetar metodiskt och målmedvetet för att minska vår klimatpåverkan på miljö och hälsa. Konkret, handlar det om att öka användning av förnybara drivmedel och minska miljö- och hälsofarliga kemikalier för drift och skötsel av våra ambulanser.

4. Informationssäkerhet - ISO 27001

Som alla förvaltningar och bolag i Region Stockholm har vi känslig och sekretessbelagd information som måste skyddas. Vi följer de riktlinjer som gäller inom Region Stockholm samt GDPR. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel för informationssäkerhetsarbetet.