Gå direkt till textinnehåll

Aktivt arbete för personalens psykiska hälsa

Datum: 14 maj 2021

”Att vår personal mår bra är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.” Möt Maria Axelsson, AISABs HR- och Kommunikationschef, som berättar om hur AISAB arbetar aktivt för att främja personalens psykiska hälsa.

Att stötta ambulanspersonalen är en viktig del i AISABs HR-arbete. Därför jobbar man aktivt med olika insatser för att stötta medarbetarna och för att främja den psykiska hälsan hos personalen.
 
– Det är ett pågående arbete som vi tar på stort allvar. Personalen är ju den viktigaste pusselbiten i vår verksamhet. Därför är vi angelägna om att våra medarbetare ska må så bra som det bara är möjligt, säger Maria.
 

Utsatt arbetsmiljö

Förutsättningarna och arbetsmiljön är många gånger en utmaning. Jobbet i ambulans ställer höga krav på personalen – både fysiskt och psykiskt. Det oförutsägbara under varje arbetspass finns med hela tiden. Att inte veta vad som väntar och vad man faktiskt kommer att mötas av kan vara påfrestande.
 
Själva arbetsplatsen är också en del av den tuffa arbetsmiljön. Att jobba på en olycksplats, mitt i ett trauma, är pressande i sig. Men ofta jobbar man också i en utsatt miljö där risken att mötas av hot och våld förekommer. Att rädda liv på allmän plats gör arbetssituationen än mer krävande. Inte sällan tvingas ambulanspersonalen att arbeta ”inför publik”. Något som skiljer ambulanssjukvårdens arbete med vårdarbete inne på ett sjukhus.
 

Insatser för att stötta

Mot bakgrund till den speciella arbetsmiljö som präglar ambulanssjukvården är arbetet med personalens psykiska hälsa ett stort och viktigt område. För AISAB handlar det om att hela tiden ge stöd i det dagliga arbetet och ge möjlighet till extra krisstöd när arbetspasset varit särskilt tufft.

  

Extra krisstöd i pandemin

Självklart har pandemin påverkat AISABs medarbetare. Ambulanspersonalen är ju den yrkesgrupp som tillsammans med sjukhuspersonal bokstavligt talat befunnit sig – och fortfarande befinner sig – mitt i stormens öga. Det har så klart blivit ett extra hårt tryck på en redan pressad arbetssituation. Därför tog AISAB hjälp av det extra krisstöd som Region Stockholms erbjöd när pandemin var ett faktum.

 

De fem principerna för psykologiskt stöd

Maria beskriver fem principer som ligger till grund för psykologiskt stöd till medarbetarna:
 
1. Främja säkerhet och trygghet – att visa omsorg om medarbetarna och förstärka upplevelsen av säkerhet och trygghet. För AISAB handlar det om att informera och följa rådande riktlinjer och samtidigt arbeta med egna säkerhetsrutiner för att minska smittorisken. Både i ambulans och ute på stationerna. 
2. Lugna – att sänka stressnivån och försöka skydda medarbetarna för ytterligare onödig stress. Se till att skapa en lugn och skyddande miljö. AISAB har utökat chefsnärvaron och satsat på fler tider för gemensam frukost och fika ute på stationerna. 
3. Samhörighet och information – att ge tydlig information och skapa samhörighet med arbetsgruppen ger en känsla av trygghet och kontroll. AISAB har utökat kommunikationen till medarbetarna i form av interna veckobrev på givna dagar så att informationen blir tydlig och regelbunden. 
4. Tillit till egna och samhällets förmågor och stöd – att se till att det är enkelt och en "låg tröskel" att hitta till stödet. AISAB har infört ökad chefsnärvaro och krisstödjare på plats för att fånga upp behovet av samtal och stöd. 
5. Lyssna och inge hopp – att fråga vad medarbetarna har för behov och erbjuda olika sorters stöd eftersom behoven ofta ser olika ut. Att uppmuntra kollegialt kamratstöd. AISAB har karlagt behoven och tagit fram åtgärder tillsammans med medarbetarna. 

 

Kartlägga behov

För att förstå behoven av krisstöd var det viktigt att lyssna in medarbetarna. 
– Vi skickade tidigt ut en enkät till personalen för att kartlägga behoven och få en bild av medarbetarnas fysiska och psykiska mående, berättar Maria. 
Med enkäten blev personalen delaktig och responsen har varit positiv. Utifrån de svar och synpunkter som kom fram från enkäten – och utifrån diskussioner tillsammans med medarbetarna på AISABs arbetsplatsträffar – har nya åtgärder tagits fram. Bland annat har man utökat chefsnärvaron.
 

Närvarande chefer och vikten av fika

– Våra stationschefer har varit på plats på stationerna under fler tider på dygnet, utöver sina ordinarie arbetstider, berättar Maria. På så sätt har man varit mer tillgänglig och proaktiv för att kunna fånga upp de medarbetare som haft behov av extra stöd. 
Det har också blivit fler tillfällen för gemensam frukost och fika. Allt för att öka trivseln och främja samhörigheten. Ofta är det över en fika man kan dela upplevelser man haft under ett arbetspass. Att få tillfällen att prata av sig med kollegorna är jätteviktigt för den psykiska hälsan.

 

Krisstödjare på plats 

En annan viktig åtgärd är det utökade krisstöd som nu finns på plats ute på stationerna. Med hjälp av en professionell krisstödjare har personalen fått samtalsstöd, individuellt eller i grupp. Därefter har man haft tid för reflexion och även handledning i grupp. Krisstödjarens närvaro på stationen gör det möjligt att erbjuda samtal om hur läget är och har varit. Eller om det har uppstått något traumatiskt under ett arbetspass. Närheten till samtalsstöd är uppskattad av personalen. 
 – Sitter vi samlade vid matbordet avdramatiseras samtalet – oavsett om det handlar om något specifikt som man behöver prata om eller bara något allmänt, säger Karin Brolin, specialistsjuksköterska och medicinsk ansvarig på Solnas ledningsenhet.

 

Fysisk aktivitet för ökad återhämtning

Att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan är inget nytt. Men forskningen visar också att fysisk aktivitet påverkar förmågan att hantera stress och psykisk påfrestning. Att röra på sig är ett bra sätt för återhämtning – och därför har AISAB valt att dubblera personalens friskvårdsbidrag. 
En annan viktig del av krisstödet är att hjälpa personalen att se och stötta varandra. Maria förklarar: 
– Genom vårt prehospitala kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC) utbildar vi våra medarbetare i hur man kan upptäcka, stötta och hjälpa varandra vid psykisk ohälsa.

 

Nya erfarenheter att ta vidare

Trots det tuffa läget runt pandemin har det utökade krisstödet fört med sig nya och positiva erfarenheter för AISAB. Att ta in en professionell krisstödjare har nu blivit en naturlig del i arbetet ute på stationerna. Något som inte varit så vanligt tidigare. Det nya samtalsstödet har blivit ett bra komplement till de viktiga och värdefulla samtal man har med sina kollegor. 

dela: